87189 ASLAV-C
Führungspanzer
Armored Personal Carrier Command
Resin Bausatz
Resin Kit
87153 ASLAV-25
Schützenpanzer
Armored Personal Carrier
Resin Bausatz
Resin Kit
87154 ASLAV-PC
Schützenpanzer
Armored Personal Carrier
Resin Bausatz
Resin Kit
87155 ASLAV-A
Sanitätspanzerpanzer
Armored Ambulance
Resin Bausatz
Resin Kit
87190 ASLAV-S
Beobachtungspanzer
Armored Surveillance Carrier
Resin Bausatz
Resin Kit
87160 M113AS1FSV
Unterstützungspanzer
Fire Support Vehicler
Resin Bausatz
Resin Kit
87159 M113ARV(L)
Bergepanzer
eArmored Recovers Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87135 Bushmaster
Geschütztes Infantriefahrzeug
Protected Personal Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87156 Bushmaster-A
Geschützte Ambulanz
Protected Ambulance
Resin Bausatz
Resin Kit
87136 MRAP HE
Minengeschütztes Fahrzeug
Mine Protected Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87218 Mack MC3
Lastkraftwagen
Truck Cargo
Resin Bausatz
Resin Kit
87201 Mack MC3
Lastkraftwagen
Truck Flatbed
Resin Bausatz
Resin Kit
87202 Mack MC3
Bergefahrzeug
Truck Recovers Wrecker
Resin Bausatz
Resin Kit
87217 Mack MC3
Artilleriezugmaschine
Gun Tractor
Resin Bausatz
Resin Kit
87216 Perentie LRPV
Aufklärungsfahrzeug
Long Range Patrol Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87271 Jackal 2A
Leichtes Aufklärungsfahrzeug
Light Patrol Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87197 Perentie IIMV
Schützenfahrzeug
Infanty Mobility Vehicle
Resin Bausatz
Resin Kit
87172 Land Rover 101FC
Leichte Artilleriezugmaschine
Light Gun Tractor
Resin Bausatz
Resin Kit
87173 Land Rover 127 FFR
Mehrzweckfahrzeug
Truck Utility
Resin Bausatz
Resin Kit
87191 Land Rover 101 Ambulance
Ambulanz
Amnbulance
Resin Bausatz
Resin Kit
87209 Perentie Ambulance
Ambulanz
Ambulance
Resin Bausatz
Resin Kit
87174 Land Rover 80
Mehrzweckfahrzeug
Truck Utility
Resin Bausatz
Resin Kit
87192 Bae Rapier
Boden-Luft-Rakete
Air Defense Missile
Resin Bausatz
Resin Kit
87193 DN-181 Blindfire
Zielverfolgungsradar
Tracking Radar
Resin Bausatz
Resin Kit
90029 L 119
105 mm Haubitze
Light Howitzer
Plastikmodell
plastic model
87067 M198
155 mm Haubitze
155 mm Howitzer
Resin Bausatz
Resin Kit
87167 M777
155 mm Haubitze
155 mm Howitzer
Resin Bausatz
Resin Kit
87199 M109A6 Paladin
Panzerhaubitze
Self-Propelled Howitzer
Resin Bausatz
Resin Kit